NL
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
NL
NL
 • Privacyverklaring

Verklaring inzake
gegevensbescherming

Wij nemen de gegevensbescherming serieus

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door WOLF Energiesystemen. WOLF Energiesystemen waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.wolf.eu of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs.  

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die WOLF Energiesystemen verzamelt tijdens uw interacties met WOLF Energiesystemen, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door WOLF Energiesystemen, producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Het leveren van producten en diensten;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten, alsmede het informeren over de status hiervan;
 • Promoties en evenementen; 
 • Nieuwsbrieven en informatiemateriaal.
 • Data analyse  (informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van WOLF Energiesystemen). 
  Zie onze website voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken; nl.wolf.eu/cookies/

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor promoties en evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

WOLF Energiesystemen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website of ons kantoor/productiehal en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.  

WOLF Energiesystemen kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:  

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.  

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:  

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt. Klik hier voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken; nl.wolf.eu/cookies/

WOLF Energiesystemen kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij een groepsvennootschappen of partners van WOLF Energiesystemen;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms. 

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

WOLF Energiesystemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. WOLF Energiesystemen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. WOLF Energiesystemen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. WOLF Energiesystemen blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Uw rechten

Op verzoek zullen wij u een overzicht van uw persoonsgegevens geven. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met geldende wet- en regelgeving, zullen we uw gegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking van de persoonsgegevens beperken. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.  

Verzoeken tot inzage, correctie, beperking dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar info@wolf-energiesystemen.nl. WOLF Energiesystemen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites

Wanneer u de website van WOLF Energiesystemen bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door WOLF Energiesystemen en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van WOLF Energiesystemen zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.


Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. WOLF Energiesystemen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

WOLF Energiesystemen, gevestigd te Kampen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Cindy de Vries via info@wolf-energiesystemen.nl. 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Data Protection Officer

De verantwoordelijk data protection officer is:

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Mr. Christian Volkmer
Ostengasse 1493047 
Regensburg
Tel. +49 941-2986930
Fax + 49 941-29869316
Mail c.volkmer@projekt29.de
Web www.projekt29.de


Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.  

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden.